duminică, 6 februarie 2011

introducere in tema- repere teoretice

INTRODUCERE
Problematica violenŃei scolare reprezintă un interes constant al politicilor europene
contemporane, devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaŃionale în anul 1997, ca
urmare a unei conferinŃe a experŃilor organizată de Comisia Europeană la Utrecht, cu privire la
„dreptul la siguranŃă” în relaŃie cu mediul scolar.
O analiză a problematicii violenŃei scolare la nivel internaŃional demonstrează că acest fenomen
are dimensiuni si manifestări diferite de la un sistem de învăŃământ la altul. Dezbateri si analize
privind violenŃa scolară au avut loc în ultimul timp în majoritatea sistemelor educaŃionale
europene. Programele si acŃiunile desfăsurate în acest context vizează fie centrarea pe politici
generale privind securitatea copiilor si a tinerilor (implicit în spaŃiul scolar), fie pe pachete de
măsuri concrete care urmăresc în mod direct violenŃa scolară (proiecte legislative, programe de
formare si dezvoltare a competenŃelor specifice la nivelul diferiŃilor actori educaŃionali, campanii
naŃionale de informare si constientizare, planuri de acŃiune la nivel local si comunitar).
La nivelul politicilor educaŃionale din România, problematica violenŃei ca subiect de cercetare
sistematică a apărut relativ recent. Studiul
2006) realizează pentru prima dată o fotografie fidelă a dimensiunii acestui fenomen la nivelul
întregului sistem de învăŃământ, indicând o incidenŃă ridicată a cazurilor de violenŃă scolară, în
special a violenŃei elev-elev, elev-profesor, profesor-elev, în spaŃiul scolar propriu-zis si în spaŃiul
proxim unităŃilor de învăŃământ deopotrivă. Principalele concluzii sintetizate de studiul menŃionat
evidenŃiază faptul că fenomenul violenŃei în scoală este încă un subiect dificil de abordat pentru
unii dintre actorii scolii. Studiul semnala nevoia familiarizării, constientizării si instrumentării
cadrelor didactice cu competenŃe care să le permită abordarea informată si adecvată a
fenomenelor de violenŃă în scoală. Conform aceleiasi cercetări, scolile dezvoltă în puŃine cazuri
programe coerente anti-violenŃă, pornind de la cunoasterea problemelor cu care se confruntă.
Chiar acolo unde există acŃiuni destinate prevenŃiei si intervenŃiei, adesea acestea nu contează pe
implicarea efectivă a celor vizaŃi, sunt puŃin popularizate în rândul celor care ar trebui cu prioritate
să le cunoască (autori, victime, elevi cu potenŃial agresiv, părinŃi). În puŃine cazuri, violenŃa în
scoală este definită ca fiind o problemă instituŃională. În multe situaŃii nu există o cooperare
reală nici la nivelul unităŃii scolare (între elevi, cadre didactice, părinŃi, conducerea scolii) si nici la
nivel inter-instituŃional, care să definească situaŃiile de violenŃă, să elaboreze strategii de prevenŃie
sau intervenŃie, să monitorizeze si să evalueze impactul acestora.
Violenţa în şcoală (Institutul de StiinŃe ale EducaŃiei,
Proiect „Comunit
ăŃi de practici în domeniul prevenirii si combaterii violenŃei scolare”
5
În perioada 2004-2007 au fost elaborate si alte studii si analize a fenomenului violenŃei scolare.
Concluziile tuturor acestor cercetări au evidenŃiat amploarea si diversitatea formelor de
manifestare a violenŃei în scoală si au propus recomandări si direcŃii de acŃiune pentru prevenirea
fenomenului. Pe baza acestora, Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului a elaborat
cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar
Strategia
(OMECT nr. 1409/2007). Strategia stabileste principii si recomandări generale referitoare la
prevenirea si combaterea violenŃei în mediul scolar, rolurile si funcŃiile instituŃiilor din cadru
sistemului educativ si a unor structuri instituŃionale nou create în acest domeniu de acŃiune,
precum si un plan operaŃional de intervenŃie la nivelul unităŃilor scolare. Începând cu anul 2009,
Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Inovării a lansat un
împotriva violenţei
învăŃământ, Casele Corpului Didactic si alte structuri instituŃionale cu responsabilităŃi în domeniu
în vederea reducerii fenomenelor de violenŃă în scoală.
În acest context,
violenţei şcolare – înţelegere, asumare şi participare
complementar activităŃilor iniŃiate la nivel strategic, prin
stimulare si facilitare a iniŃiativelor de prevenire si combatere a violenŃei scolare, bazat pe
principiul comunităŃilor de practici
ideea comunităŃilor de practici
oamenii învaŃă să devină ceea ce sunt. Ca urmare, unitatea primară de analiza a modelului pe care
îl propunem în cercetarea-acŃiune asupra violenŃei scolare nu va fi nici individul (fie el elev,
profesor sau alt actor scolar) si nici scoala ca instituŃie, ci mai degrabă
proiect de tip structural cu tema Tinerii, care are ca scop implementarea unor măsuri de sprijin pentru unităŃile deproiectul Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combateriipropune un demers de cercetarepromovarea unui nou model de. Conform teoriei sociale a învăŃării pe care o promovează1, angajarea în practica socială este procesul fundamental prin carecomunităŃile de practici
informale în care se angajează fiecare dintre acestia în raport cu problematica violenŃei. Asadar,
proiectul îsi propune să aducă o perspectivă nouă asupra modalităŃilor de prevenire si combatere
a violenŃei scolare, bazată pe analiza modurilor particulare în care actorii educaŃionali definesc
violenŃa, îsi asumă problematica acesteia si acŃionează în vederea combaterii si prevenirii ei.
Pentru a respecta deopotrivă principiile generale ale comunităŃilor de practici, dar si exigenŃele
unei intervenŃii de cercetare acŃiune, proiectul s-a supus următoarele considerent fundamentale:
-
încercat să identificăm în mod necesar scoli care să se confrunte cu situaŃii deosebite de
violenŃă, ci ne-am orientat către acele scoli care au dovedit că sunt interesate de această
problemă, care au dezvoltat deja o serie de activităŃi în acest sens si care doresc să
împărtăsească experienŃele dobândite cu alte scoli similare.
-
învăŃăm să o gestionăm în mod pozitiv
Este mai usor să previi decât să combaŃi violenŃa în scoală. În cadrul proiectului nu amAgresivitatea este o caracteristică a oricărei fiinŃe umane, de aceea este important să. Scopul proiectului nostru de intervenŃie nu a fost
1
Wenger, E., Communities of practice. Learning, Meaning and Identity, Cambridge University Press, 1998.
Proiect „Comunit
ăŃi de practici în domeniul prevenirii si combaterii violenŃei scolare”
6
acela de a stopa, de a pune capăt violenŃei în scolile selectate, ci de a oferi un cadru de
comunicare si o informare pentru toŃi actorii scolari, de dezbatere, împărtăsire de experienŃe
si acŃiune pentru crearea unui climat educaŃional armonios, asa cum fiecare dintre actori îl
visează.
-
un astfel de fenomen
si împărtăsirea experienŃelor între mai multe scoli poate reprezenta o manieră inedită de
inovare a practicilor curente de prevenire si combatere a violenŃei în scoală.
-
Proiectul nu s-a limitat doar la exersarea practicilor de prevenire a violenŃei în scoală, ci a
oferit spaŃiu semnificativ pentru abordarea tuturor elementelor de practică scolară care au
legătură implicită cu violenŃa ca barieră în calea învăŃării. Tocmai de aceea, adesea, de-a lungul
proiectului actorii scolari implicaŃi au simŃit nevoia să abordeze teme conexe, referitoare la:
dificultăŃi în organizarea sistemului educaŃional, probleme ale curriculum-ului scolar,
presiunea examinărilor si testărilor – ca factori subiectivi si mai puŃin vizibili care influenŃează
fenomenul de violenŃă în scoală.
Comunicarea cu alte scoli reprezintă o sursă importantă pentru a înŃelege si preveni. Proiectul a pornit de la premisa că schimbul de practici, comunicareaO scoală fără violenŃă este o scoală în care învăŃarea se produce în sens pozitiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu